Під час виконання бойового завдання на Запоріжжі загинув воїн із Хмельниччини

Під час виконання бойового завдання на Запоріжжі загинув воїн із Хмельниччини

«До­до­му на щи­ті по­вер­та­єть­ся во­їн-зем­ляк»,  — скор­ботна звіс­тка із фрон­ту на­дій­шла у Лен­ко­вець­ку те­ри­то­рі­аль­ну гро­ма­ду Ше­пе­тівсь­ко­го району.

У бо­ях за Ук­ра­їну 11 квіт­ня 2024 ро­ку за­ги­нув Зуб­ченко Сер­гій Ва­сильович — сол­дат, но­мер об­слу­ги 2-го ку­ле­мет­но­го від­ді­лен­ня ку­ле­мет­но­го взво­ду вій­сько­вої час­ти­ни А7089.

Ге­рой за­ги­нув під час ви­ко­нан­ня бойово­го зав­дання в районі на­се­ле­но­го пун­кту Ро­бо­ти­но За­по­різь­кої об­ласті.

«Віч­на пам’ять і сла­ва Ге­рою! Про день, час зус­трі­чі та гро­мадсь­ке про­щан­ня з Ге­ро­єм в се­лі Бри­ку­ля Ста­ро­бей­зимсь­ко­го ста­рос­тинсь­ко­го ок­ру­гу бу­де по­ві­дом­ле­но до­дат­ко­во», — ін­формує Ви­ко­нав­чий ко­мі­тет Лен­ко­вець­кої сіль­ської ра­ди.

Новини України